آموزش لاراول

تماس: 09306685385

info@webarena.ir
Laravel

پیش‌نیاز:

 • آشنایی با PHP و OOP
 • آشنایی با MySQL
 • سرور لوکال
 • PHP > 8
 • composer
 • nodejs, npm

سرفصل‌ها:

 • آشنایی با مسیرها routes
 • آشنایی با کنترلر
 • آشنایی با Eloquent و کار با مدل
 • کار با view و blade
 • راه اندازی سیستم authentication
 • ٰValidation
 • پیاده‌سازی یک سیستم CRUD
 • کار با API
 • کار با vuejs